Aktuální informace:


Důležité informace (aktualizováno 13. 4. 2021):

 • Vyhodnocení dotazníku č. 2 pro rodiče ohledně distanční výuky na naší škole ZDE
 • od 12. dubna nastoupili žáci do prezenční formy studia a platí tato nová pravidla:
 • PŘÍCHOD - do školy můžou děti přicházet v pondělí a ve čtvrtek mezi 6:30 - 7:40 hod. (1. a 2. ročník - hlavním vchodem, 3., 4. a 5. ročník zadním vchodem), ve dny netestování (úterý, středa, pátek) mohou děti přicházet od 6:30 do 7:55 hodin.
 • TESTOVÁNÍ - probíhá v pondělí a ve čtvrtek. Žáci 1. a 2. ročníku se otestují rodiči, v přízemí budou na to připravená místa. V případě, že rodiče nechtějí, otestují se děti samy za dohledu učitelky. Na výsledek testu děti počkají v šatně. Pro žáky 3., 4. a 5. bude připravené místo na testování v místnosti před školkou, na výsledek počkají ve školce. Do tříd půjdou děti s negativním výsledkem. Pokud dítě prodělalo covid-19, je to nutné prokázat potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře, aby se nemuselo testovat. Pokud máte zprávu v elektronické podobě (mail, sms), prosím přepošlete nám to, abychom měli potvrzení ve škole.
 • VÝUKA - Vyučování probíhá podle původního rozvrhu, včetně odpoledního vyučování pro starší děti v úterý. Žáci musí mít alespoň 2 kusy chirurgické roušky (na látkové). Ve třídách se bude hodně větrat a budeme chodit učit často ven - prosíme o vhodné oblečení a obuv. Rotační výuka neprobíhá, žáci se účastní jen prezenční formy studia. Distanční výuka probíhat současně nebude, v případě omluvené absence rodič přebírá zodpovědnost za doučení svého dítěte.
 • OBĚDY - Na oběd půjdou třídy odděleně, 1. a 2. ročník po 12. hodině, 3., 4. a 5. ročník klasicky ve 12:35 hodin. Oběd (případně svačiny) mají všechny děti automaticky přihlášené.
 • DRUŽINA - Omluvenky do družiny přinesou děti, jak byly zvyklé, do družiny mohou i nezapsané děti - ty budou mít lísteček, že zůstávají v ŠD a do kolika hodin. Odpolední družina bude pro všechny děti zajištěna do 16 hodin
 • Zástupcem rodičů ve Školské radě byl rodiči online dotazníkem zvolen pan docent Petr Bogusch. Gratulujeme a děkujeme.

 • STROM II.

31. ledna 2021 jsme zakončili dotační program Šablony do škol - STROM II. - projekt MŠMT spolufinancovaný EU, který trval 2 roky. V rámci tohoto projektu pracovaly na naší škole zájmové kluby (Klub logických her, Čtenářský klub a Klub cizího jazyka - AJ). Současně jsme se žáky pracovali v šablonách Doučování.

Z finančních prostředků projektu jsme kromě nákupu množství knih, Albi knih s chytrými tužkami, sedacích koženkových vaků, mohli také zafinancovat polovinu obnovy školní počítačové sítě, která již byla zastaralá a tudíž nevyhovující a nezbývaly na ni finanční prostředky. Také se konečně mohla zakoupit pojízdná interaktivní dotyková tabule do MŠ.

 • STROM III.

Hned navazujeme od 1. února 2021 na další etapu tohoto projektu šablonami STROM III. Projekt je opět na 2 roky, tentokrát je v něm méně finančních prostředků a nejsou do něj zapojeny školní družiny. Jsme však rády, že žáci opět mohou pracovat, sice v mnohem menší míře, v rámci některých šablon, v současné době využijeme především šablony doučování žáků ZŠ. I MŠ má v projektu po 1 projektovém dni (Den s odborníkem z praxe) a také sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. Ze zbylých finančních prostředků budeme moci opět dovybavit školu a školku aktuálně potřebnými pomůckami.


 • Milí rodiče, Zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku zákon nestanovuje, a jako škola Vám ji rádi co nejvíc přizpůsobíme. Prosím, obracejte se na nás v případě jakékoli potřeby či dotazu. Pokud máte technické problémy s připojením, nebo si dítě třeba zapomnělo sešit u babičky, potřebujeme to vědět. Absence musí omlouvat zákonný zástupce žáka dle školního řádu. Děkujeme Vám za spolupráci.
 • Informace o ošetřovném zde. Žádost z ePortálu ČSSZ vyplňuje samotný zaměstnanec. Link na formulář zde.
 • Vážení rodiče, milí kamarádi, stalo se, co jsme nikdo nechtěli, musíme přejít na nějakou dobu na distanční výuku. Určitě vše společně zvládneme stejně dobře jako na jaře, snad i lépe. Připravili jsme pro Vás úkoly do podzimních prázdnin, děti dostaly přístupová hesla k Microsoft Teams. Přes tento program bude probíhat i online vyučování, které bude prozatím na zkoušku. Přikládáme i přístupový kód na výukové programy www.didakta.cz, které škola zakoupila a děti s nimi běžně pracují. Je potřeba stáhnout si aplikaci (https://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip). Považujeme tyto programy za dobrovolné doplnění výuky v tomto období.
 • Při omlouvání žáků používejte, prosím, školní mobil č. 731 550 850 a v případě sms napište, zda omlouváte včetně stravování (oběd i svačina ?). 
 • od čtvrtka 1. dubna 2021 - velikonoční prázdniny

 • středa 30. června 2021 - konec školního roku 2020/2021


Další informace:

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí). Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady: Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.