Mateřská škola

Aktuálně

Vážení rodiče,

dle Mimořádného opatření vlády č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN bude od pondělí 12. 4. 2021 do odvolání, naše MŠ otevřena pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškoláci) a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou dle citace:
   a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
   b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,           v   oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
   c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
   d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil,
   f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
   g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních                   službách, ve znění pozdějších předpisů,
   h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
   i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
   j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Prosíme rodiče těchto vybraných profesí, kteří by chtěli své dítě do MŠ umístit, aby neprodleně informovali ředitelku ZŠ (731 550 850) a také dodali potvrzení o zaměstnání v dané profesi. Děkujeme.

Vzdělávání bude probíhat ve skupině do 15 dětí. 

PODMÍNKY PROVOZU

Testování neinvazivními antigenními testy bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Naše škola dostane Lepu Rapid. Jsou to testy, které se provádí z kraje nosu - tyčinka se v každé dírce otočí pětkrát (nebolí, jen lechtá) a poté se čeká 15 minut na výsledek. V MŠ bude tento test provádět svému dítěti jen z rodičů za asistence učitelky v prostorách šatny.  Není nutné na výsledek testu čekat ve školce, ale v případě pozitivního výsledku počítejte s tím, že Vás budeme ihned kontaktovat pro vyzvednutí dítěte. Děti nemusí mít ve třídě roušku, ale na vycházku ji budeme používat. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).


Všechny děti MŠ mají stále nárok na dotovaný oběd.

Odkaz na formulář ošetřovného: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Zápis dětí do MŠ na rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Dobříkov, Dobříkov 89, mob.: ZŠ 731 550 850, MŠ 739 255 376, e-mail: skola@dobrikov.cz, https://www.zsdobrikov.cz

vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2021-2022, který bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a to tímto způsobem:

Žádost o přijetí je možné stáhnout  od 1. do 30. dubna 2021.


Zákonný zástupce dítěte může podat žádost:

1. datovou schránkou (ID školy 6j3svd9 )

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý email) na adresu: skola@dobrikov.cz

3. poštou (ZŠ a MŠ Dobříkov, Dobříkov 89, 56601 Vysoké Mýto)

4. osobním podáním do poštovní schránky na dveřích základní školy

Příloha žádosti - kopie rodného listu dítěte.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost může podat zákonný zástupce v době od 2. do 16. 5. 2021.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. v posledním ročníku MŠ). Zákonný zástupce splněnou povinnost očkování dokládá potvrzením lékaře na žádosti o přijetí nebo samostatnou přílohou žádosti. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Informace o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněna do 21. 5. 2021 na školní vývěsce a na stránkách školy.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Dobříkově dle věku, poté ostatní děti do naplnění kapacity MŠ.

V případě nejasností prosím pište na email msdobrikov@centrum.cz nebo volejte na tel. číslo 739 255 376.

Za kolektiv MŠ Němcová SoňaZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne v letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci pouze distančně a to v průběhu celého měsíce dubna 2020. V nejbližších dnech obdrží rodiče obálku s podrobnými informacemi.

K žádosti, kterou obdržíte spolu se zápisním lístkem pro vyplnění potřebných údajů o Vašem dítěti, je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte (ne ověřenou).

V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky o 1 rok, bude Vám vydána žádost o odklad, ale k ní musíte v souladu se školskou legislativou doložit ještě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa. Bližší informace na čísle školy: 731 550 850.


Důležité informace

  • mobil do školky: 739 255 376 - na toto číslo můžete také odhlašet děti ze stravování (stačí sms) do 7,00 hod
  • tel. č. do ZŠ: 731 550 850
  • tel. č. do ŠJ: 731 162 172

Děkujeme, že nám stále pomáháte se sběrem hliníku. Celý rok také sbíráme drobné nefunkční elektrospotřebiče a staré baterie.


Dokumenty


Fotogalerie školního roku 2020/2021

Fotogalerie školního roku 2019/2020