Výroční zpráva 2017/2018

Č.j.: 47/2018/RZS-RE

Výroční zpráva školy za školní rok 2017 / 2018

Název : Základní škola a Mateřská škola Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

Adresa: Dobříkov 89, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 481 276, Mob.: 731 550 850

e-mail: zs.dobrikov@seznamHYPERLINK "mailto:zs.dobrikov@seznam.cz".HYPERLINK "mailto:zs.dobrikov@seznam.cz"cz

www: www.zsdoHYPERLINK "https://www.zsdobrikov.cz/"brikov.cz

IČO: 709 85 367

Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna

Zřizovatel: Obec Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

Adresa: Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 481 273

e-mail: obec@dobrikov.cz

www: www.dobrikov.cz

Organizace ZŠ: škola je školou malotřídní, ve školním roce 2015/2016 dvojtřídní.

32 žáků v 1. - 5. ročníku ZŠ.

Zápis do 1.ročníku ZŠ: Zápis se konal dne 5. 4. 2018, přišlo 7 dětí ( z toho 3 dívky), k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 bylo přijato 6 dětí (z toho 3 dívky), 1 chlapec má roční odklad povinné školní docházky.

ŠVP - školní vzdělávací program: V tomto školním roce se všichni žáci 1. - 5. ročníku ZŠ vyučovali podle ŠVP ZV "STROM".

Výuka cizích jazyků: vyučuje se anglický jazyk, v tomto školním roce ve 3., 4. a 5. ročníku ZŠ.

Integrované děti: 0

Osobní asistenti: 0

Spolupráce s PPP : Škola úzce spolupracuje s PPP v Ústí nad Orlicí, jejíž pracovníci pracují pravidelně s několika žáky naší školy a spolupráce je dobrá. Třídní učitelé se osobně kontaktují s pracovníky PPP. V tomto školním roce jsme spolupracovali i s SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí. V tomto ohledu je dobrá spolupráce i s rodiči žáků, kteří navštěvují PPP.

Spolupráce s obecním úřadem: Díky velkému zájmu pana starosty i zastupitelstva o hladký provoz naší školy je spolupráce velice dobrá a všichni nám v rámci svých možností a možností rozpočtu vycházejí vstříc. I přes nedostačující finanční prostředky se snažíme průběžně modernizovat vybavení MŠ, ZŠ i školní kuchyně. Škola se snaží obci pomáhat při kulturních akcích pořádaných obcí (Vítání občánků, Masopust, vánoční akce...).

Školní družina: ŠD pracovala nově již ráno před vyučováním od 6,45 do 7,45 hod., což oceňují rodiče, kteří si nemohou posunout začátek zaměstnání. V dopoledních hodináchje ŠD pravidelně hodinu před obědem, kdy některé ročníky (1.ročník každý den) nemají 5.vyučovací hodinu. Zabezpečuje žáky během oběda ve školní jídelně a odpolední zaměstnání žáků až do 15,00 hod. ŠD navštěvovalo 25 žáků, více již kapacita nedovoluje.

V ŠD žáci plnili úkoly celoroční projekt "Zelený ostrov" - environmentální výchova, s časopisem Pastelka celoroční hru "Bublinky" zaměřenou na významné dny a události našeho státu, dále plní úkoly projektu "Příběh starého stromu" (ochrana přírody), "Jak rosteme".

Zaměření školy a zájmové kroužky: Škola se zaměřuje na estetickou, hudební výchovu dětí a čtenářskou gramotnost. Při škole pracují zájmové kroužky jako estetický kroužek( v tomto roce probíhal formou výtvarných dílen pro všechny žáky ZŠ, kroužek hry na flétnu. Díky paní učitelce hudební výchovy se naši žáci velmi aktivně zapojují do nejrůznějších akcích školy či obce např.: vítání nových občánků, besídky pro maminky, vánoční zpívání aj., tento školní rok opět společně s malými zpěváčky z naší MŠ. V tomto školním pokračoval na naší škole (MŠ i ZŠ) projekt "Ohýbejme jazýčky", kde se uskutečňuje spolupráce se SZŠ Vysoké Mýto v oblasti logopedie. a kroužky vedené našimi pedagogy - anglická konverzace pro 4. a 5. ročník , "Angličtinka každý den" pro 1. a 2. ročník a kroužek hry na flétnu. Prioritou naší školy je již několik let ekologie a ochrana přírody a životního prostředí. Spolupracujeme s chrudimským ekocentrem Paleta, hnutím M.R.K.E.V.,děti v MŠ M.R.K.V.I.Č.K.A., ve škole vedeme děti ke třídění odpadu a společnému sběru starého papíru a hliníku, baterií a elektroodpadu. Snažíme se pomáhat i naší přírodě a to brigádami v lesní školce, kde děti pečují o mladé stromky nebo sbírají pro lesní školku žaludy. Škola se také zapojuje do ekologických soutěží. Žáci jsou aktivně zapojeni do celostátní soutěže RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT a Hravě žij zdravě, což je internetová hra o zdravém životním stylu a proti obezitě. V tomto školním roce žáci pokračovali ve sběru starých mobilů, baterií a drobného elektroodpadu. Celoročně děti střádaly starý papír, který jsme na konci školního roku odevzdali.

Jako každý rok jsme absolvovali i s předškoláky projekt "Plave celá škola" ve Vysokém Mýtě, kdy jsme změnili termín přes zimní období a musíme pochválit učitele plavecké školy, jakým způsobem zpestřili dětem výuku plavání (pohádka, fotografování s loutkami či vánoční plavání).

Každým rokem jsou naši žáci 3.,4. a 5. ročníku zapojeni do projektu BESIPu - Dopravní výchova.

Nově jsme uspořádali akci pro rodiče a děti i širší veřejnost pod názvem "Den rodiny" - společná akce MŠ a ZŠ.

Projekty EU

Celý školní rok pracovali žáci v klubech podporovanými EU v rámci projektu Šablony EU.

V rámci tohoto projektu na naší škole pracovaly: Čtenářský klub 2x, Klub logických a deskových her 1x a Doučování 2x.

Objekt školy: Škola sídlí v objektu zrekonstruované budovy, všechny součásti školy (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ jsou umístěny v jedné budově, což je velikou výhodou. Škola je navíc umístěna v krásném prostředí luk, rybníků a lesů, což skýtá veliké možnosti pro vycházky a nejrůznější školní akce. Škola nemá vlastní tělocvičnu, ale máme možnost využívat celý areál TJ Sokol Dobříkov, včetně fotbalového hřiště, tělocvičny, venkovního altánu i přilehlých prostor. Škola má vlastní zahradu s malým školním hřištěm a pískovým doskočištěm, a tyčí na šplh. Součástí areálu je i odpočinková část a herní část se dvěma pískovišti a velkou dřevěnou prolézačkou se skluzavkou a houpačkami, sezónní trampolínou a průlezkou - lanovištěm.

Školská rada:

Školská rada je volena na čtyřleté období a letos pokračovala ve své práci 2. rokem ve složení:

Michal Hubáček (zástupce rodičů) - předseda, Ing. Jana Pinkasová (zástupce zřizovatele),

Soňa Němcová, DiS. (zástupce pedagogů)

Školská rada spolupracuje se školou, zajímá se o její práci a podporuje školu v jejích aktivitách. Je prostředníkem mezi rodiči a školou, pokud je třeba. Vyjadřuje se k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení žáků.

Spolupráce se školami v regionu: pravidelné akce pořádané společně s okolními malými

školami( turnaje ve vybíjené, fotbale, divadelní představení, návštěvy ve školách)

Pravidelně navštěvujeme se žáky 5.ročníku základní školy v Chocni, kam většina žáků přechází do 6.ročníku, kde se děti seznámí s novým prostředím a možnostmi obou škol.

Akce ZŠ a MŠ

Září

- slavnostní zahájení školního roku spojené s odemykáním školy p. starostou a šerpováním prvňáčků

- informativní schůzky rodičů prvňáčků

- Zlatovláska - divadlo ve škole

- celodenní pobyt v přírodě - pomoc lesní školce + sběr žaludů

- vítání nových občánků Dobříkova - kulturní program dětí

- halloweenké výtvarné dílny

- mezinárodní den zvířat - tematické soutěže a hry

Říjen

- Péťa a tygřík - divadlo ve škole

- dopravní výchova - teoretická část (4. a 5. ročník)

- sběr žaludů pro lesní školku

- GEOMAG na cestách - stavebnice v rámci PČ

- Jablíčkové posezení - akce pro rodiče - MŠ

- podzimní výtvarné dílny ZŠ - tvoříme z přírodnin

Listopad

- třídní schůzky ZŠ

- projektový den "Dinosauři" + večerní promítání s odbornou přednáškou ve škole i pro

Veřejnost

- EKOKOM - projektové dopoledne - třídění odpadu

- výtvarné adventní dílny

- Adventní zpívání a vánoční trhy ZŠ a MŠ

- divadlo ve škole - "Mikuláš a světlo" - divadlo MOPEAD

- Slavnosti Slabikáře - pro rodiče prvňáčků

Prosinec

- projektový den "Zdravá pětka"- zdravá výživa

- čertovský rej, mikulášská nadílka ZŠ a MŠ

- vánoční povídání kronikářky obce s prohlídkou a historií místního kostelíku

- 3D kino a výstava - ve škole

- vánoční besídka MŠ pro rodiče

- vánoční besídka ZŠ

- návštěva dobříkovského kostelíka - MŠ

Leden

- Tříkrálové tradice

- Jíst zdravě - přednáška o zdravé výživě + tvořivé dílny - zdravé pečení muffinů

- pokračování ve stávajících projektech

- tradiční ples v MŠ

- zakončení I.pololetí 2015/2016

Únor

- výtvarné dílny - Masopust

- beseda se spisovatelkou J. Mojžíšovou "O Květušce a tesaříkovi"... pokračování

- zimní vycházka do přírody - pozorování stop, neseme zvířátkům

- masopustní rej - MŠ

Březen

- "Domku, domku, domečku" - hudební pohádka ve škole

- přednáška o zvířatech s ukázkami - p. Šulc - školní zahrada

- projektový den "Den sv. Patrika" - AJ

- zahájení projektu "Noc s knihou"

- projekt OVOCE DO ŠKOL - "Vitamínový den"

- videoshow Kouzelná planeta Mottani - "Záhadná Namibie"

- návštěva Městské knihovny ve Vysokém Mýtě

- celé Česko čte dětem - projekt MŠ

Duben

- velikonoční tradice

- výtvarné velikonoční dílny

- zahájení zkráceného plaveckého výcviku - 7 lekcí (2.etapa rekonstrukce krytého bazénu)

- projekt Dopravní výchova - 4 hodiny teorie ve škole (3.,4. a 5. ročník)

- GEOMAG na cestách

- duben - měsíc bezpečnosti

- zápis do 1. ročníku ZŠ 2018/2019

- výtvarné dílny - čarodějnice

- čarodějnický rej ZŠ a MŠ

- třídní schůzky ZŠ

- Domku, domku, domečku - divadlo ve škole

- Dobříkovské ptáče - pěvecká soutěž

- Den Země ve Vysokém Mýtě - MŠ

- Den Země ZŠ - Ukliďme si svět - Ukliďme si Dobříkov - projektový den

Květen

- besídka ke Dni matek pro rodiče - MŠ

- výlet ZŠ a předškoláci - Liberec IQ Land + svíčkárna RODAS

- Dopravní výchova - dopravní hřiště Vysoké Mýto

- ke Dni matek a otců jsme uspořádali společné odpoledne "Den rodiny"

- návštěva knihovny a knihkupectví v Chocni - MŠ

- O přátelství - divadlo ve škole

- společné fotografování na závěr školního roku

- Lehkoatletický trojboj v Českých Heřmanicích - MŠ

Červen

- informativní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

- Planeta Země - Barma - videoshow

- DobZa - spolupráce s MŠ Zámrsk

- výlet ZŠ Brno - BONGO

- MIKÁDO - Vysoké Mýto - sportovní program + výtvarná dílna (3.,4. a 5. ročník)

- výlety do okolní přírody

- loučení s předškoláky

- loučení s páťáky

- slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

- Noc s knihou -zakončení projektu

- nocování v MŠ + večerní program pro děti

Organizace MŠ: vesnická mateřská škola s otevřenou 1 třídou, věkové složení dětí je od 2 do 6 let, MŠ v roce 2017/2018 navštěvovalo 28 dětí, z toho 13 dívek.

Věkový průměr pedagogů MŠ: je od září 41 roků . Vedoucí učitelka MŠ Soňa Němcová, DiS., učitelka MŠ Štěpánka Karlíková.

ŠVP pro předškolní vzdělávání "Úžasný barevný svět"

Integrované děti: 0

Osobní asistenti: 0

Mimoškolní aktivity a úspěchy MŠ: předplavecká výchova dětí, logopedická prevence, zapojení do projektu Celé České čte dětem

Sportovní setkání dětí MŠ ze Zámrsku, Českých Heřmanic aj., společný školní výlet s MŠ Zámrsk...

Spolupráce MŠ se základní školou Spolupráce se základní školou probíhala úspěšně. Žáci ZŠ a děti MŠ měli možnost se společně setkávat při kulturních akcích, jako jsou putovní divadelní představení v průběhu celého školního roku. Společně vystoupili na vánočním zpívání v zahradním altánu naší školy. V lednu předškolní děti navštívily před zápisem první třídu, kde školáci spolu s paní učitelkou měli připravený program pro děti MŠ.

Rovněž na většinu divadelních představení jezdíme společně a také na školní výlety.

Spolupráce s rodičije na dobré úrovni. Dařilo se bez problémů plnit plán práce. Rodiče se účastnili všech plánovaných akcí pro rodiče a děti. Děti pro ně připravily Jablíčkové posezení s upečenými dobrotami, vánoční vystoupení a vystoupení ke Dni matek. V tomto školním roce jsme vyšli vstříc požadavkům rodičů a MŠ byla opět v provozu i první 2 týdny hlavních prázdnin.

Personální obsazení školy:

Základní škola:

pedagogičtí pracovníci:Mgr. Věra Paličková, ředitelka a učitelka 1.st. ZŠ aprobovaná, úvazek: 1,00

Mgr. Eva Seifertová, učitelka 1.st. ZŠ, aprobovaná, úvazek: 1,00

Mgr. Jitka Krhovská, učitelka 1. st. ZŠ, aprobovaná, úvazek: 0,50

Jana Bezdíčková, uč. 1. st. , úvazek: 0,273 (na ZŠ neaprobovaná)

Jana Bezdíčková, vychovatelka ŠD, úvazek 0,857 - aprobovaná

nepedagogičtí pracovníci:

Jana Klapalová, školnice, úvazek: 1,00

Mateřská škola:

pedagogičtí pracovníci: Soňa Němcová, DiS. - vedoucí učitelka MŠ - úvazek 1,00

Štěpánka Karlíková - učitelka MŠ - úvazek 1,00

nepedagogičtí pracovníci:

Edita Braunová, uklízečka, úvazek: 0,30

Školní jídelna:

Vladimíra Kopecká, vedoucí ŠJ, kvalifikovaná, úvazek: 0,50

Vladimíra Kopecká, hlavní kuchařka, kvalifikovaná, úvazek: 0,50

Edita Braunová, hlavní kuchařka, úvazek 0,50

Edita Braunová, pomocná kuchařka, úvazek: 0,40

Finanční hospodaření školy:

- mzdové náklady - čerpání v rámci přidělených finančních prostředků ze státního

rozpočtu

- neinvestiční náklady - finanční prostředky dle schváleného finančního rozpočtu školy

přidělené zřizovatelem

Vypracovala: Mgr. Věra Paličková

ředitelka školy

V Dobříkově 15. 9. 2018

Schváleno školskou radou dne: ....................

Ing. Jana Pinkasová ......................................

Soňa Němcová, DiS. ....................................

Michal Hubáček .........................................