VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017


-Základní škola a Mateřská škola Dobříkov,

okres Ústí nad Orlicí

Dobříkov 89, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 709 85 367

tel.: 465 481 276, e-mail: zs.dobrikov@seznam.cz, https://www.zsdobrikov.cz

Č.j.: 67/2017/RE

Výroční zpráva školy za školní rok 2016 / 2017

Název : Základní škola a Mateřská škola Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

Adresa: Dobříkov 89, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 481 276, Mob.: 731 550 850

e-mail: zs.dobrikov@seznamHYPERLINK "mailto:zs.dobrikov@seznam.cz".HYPERLINK "mailto:zs.dobrikov@seznam.cz"cz

www: www.zsdoHYPERLINK "https://www.zsdobrikov.cz/"brikov.cz

IČO: 709 85 367

Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna

Zřizovatel: Obec Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

Adresa: Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 481 273

e-mail: obec@dobrikov.cz

www: www.dobrikov.cz

Organizace ZŠ: škola je školou malotřídní, ve školním roce 2015/2016 dvojtřídní.

32 žáků v 1. - 5. ročníku ZŠ.

Zápis do 1.ročníku ZŠ: Zápis se konal dne 3. 4. 2017, přišlo 10 dětí ( z toho 2 dívky), k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 7 dětí (z toho 2 dívky), 3 chlapci mají roční odklad povinné školní docházky.

ŠVP - školní vzdělávací program: V tomto školním roce se všichni žáci 1. - 5. ročníku ZŠ vyučovali podle ŠVP ZV "STROM".

Výuka cizích jazyků: vyučuje se anglický jazyk, v tomto školním roce již pátým rokem od 3.ročníku ZŠ.

Integrované děti: 0

Osobní asistenti: 0

Spolupráce s PPP : Škola úzce spolupracuje s PPP v Ústí nad Orlicí, jejíž pracovníci pracují pravidelně s několika žáky naší školy a spolupráce je dobrá. Třídní učitelé se osobně kontaktují s pracovníky PPP. V tomto školním roce jsme spolupracovali i s SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí. V tomto ohledu je dobrá spolupráce i s rodiči žáků, kteří navštěvují PPP.

Spolupráce s obecním úřadem: Díky velkému zájmu pana starosty i zastupitelstva o hladký provoz naší školy je spolupráce velice dobrá a všichni nám v rámci svých možností a možností rozpočtu vycházejí vstříc. I přes nedostačující finanční prostředky se snažíme průběžně modernizovat vybavení MŠ, ZŠ i školní kuchyně.Škola se snaží obci pomáhat při kulturních akcích pořádaných obcí (Vítání občánků, Masopust, vánoční akce...).

Díky zřizovateli dostaly děti na konci školního roku nové pískoviště a houpadlo, dále byla vyměněna podlahová krytina ve třídě I. ZŠ, opraveny umývárny a vymalováno.

Školní družina: ŠD pracovala již v dopoledních hodinách, pravidelně hodinu před obědem, vykrývá i hodiny podle rozvrhu hodin. Zabezpečuje žáky během oběda ve školní jídelně a odpolední zaměstnání žáků až do 15,00 hod. hod. ŠD navštěvovalo 25 žáků, více již kapacita nedovoluje.

V ŠD žáci plnili úkoly celoroční hry "Od jadérka ke kouzelnému stromu"a "Soví škola", dále plní úkoly projektu "Příběh starého stromu" (ochrana přírody), "Jak rosteme", "Jsem šikula".

Zaměření školy a zájmové kroužky: Škola se zaměřuje na estetickou, hudební výchovu dětí a čtenářskou gramotnost. Při škole pracují zájmové kroužky jako estetický kroužek( v tomto roce probíhal formou výtvarných dílen pro všechny žáky ZŠ, kroužek hry na flétnu. Díky paní učitelce hudební výchovy naše děti velmi aktivně zpívají na nejrůznějších akcích školy či obce např.: vítání nových občánků, besídky pro maminky, vánoční zpívání v místním kostelíku aj., tento školní rok opět společně s malými zpěváčky z naší MŠ. V tomto školním pokračoval na naší škole (MŠ i ZŠ) projekt "Ohýbejme jazýčky", kde se uskutečňuje spolupráce se SZŠ Vysoké Mýto v oblasti logopedie. a kroužky vedené našimi pedagogy - anglická konverzace pro 4. a 5. ročník , "Angličtinka každý den" pro 1. a 2. ročník a kroužek hry na flétnu. Oblíbený byl rovněž kroužek Myslivosti a ochrany životního prostředí pod vedením zkušených členů Mysliveckého sdružení Majka Zámrsk. Prioritou naší školy je již několik let ekologie a ochrana přírody a životního prostředí. Spolupracujeme s chrudimským ekocentrem Paleta, hnutím M.R.K.E.V.,děti v MŠ M.R.K.V.I.Č.K.A., ve škole vedeme děti ke třídění odpadu a společnému sběru starého papíru a hliníku, baterií a elektroodpadu. Snažíme se pomáhat i naší přírodě a to brigádami v lesní školce, kde děti pečují o mladé stromky nebo sbírají pro lesní školku žaludy. Škola se také zapojuje do ekologických soutěží. Žáci jsou aktivně zapojeni do celostátní soutěže RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT a Hravě žij zdravě, což je internetová hra o zdravém životním stylu a proti obezitě. V tomto školním roce žáci pokračovali ve sběru starých mobilů, baterií a drobného elektroodpadu. Celoročně děti střádaly starý papír, který jsme na konci školního roku odevzdali.

Jako každý rok jsme absolvovali i s předškoláky projekt "Plave celá škola" ve Vysokém Mýtě, kdy jsme změnili termín přes zimní období a musíme pochválit učitele plavecké školy, jakým způsobem zpestřili dětem výuku plavání (pohádka, fotografování s loutkami či vánoční plavání).

Každým rokem jsou naši žáci 3.,4. a 5. ročníku zapojeni do projektu BESIPu - Dopravní výchova.

Nově jsme uspořádali akci pro rodiče a děti i širší veřejnost pod názvem "Den rodiny" - společná akce MŠ a ZŠ.

Objekt školy: Škola sídlí v objektu zrekonstruované budovy, všechny součásti školy (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ jsou umístěny v jedné budově, což je velikou výhodou. Škola je navíc umístěna v krásném prostředí luk, rybníků a lesů, což skýtá veliké možnosti pro vycházky a nejrůznější školní akce. Škola nemá vlastní tělocvičnu, ale máme možnost využívat celý areál TJ Sokol Dobříkov, včetně fotbalového hřiště, tělocvičny, venkovního altánu i přilehlých prostor. Škola má vlastní zahradu s malým školním hřištěm a pískovým doskočištěm, a tyčí na šplh. Součástí areálu je i odpočinková část a herní část se dvěma pískovišti a velkou dřevěnou prolézačkou se skluzavkou a houpačkami, sezónní trampolínou a průlezkou - lanovištěm.

Školská rada: V tomto školním roce rodiče zvolili svého zástupce do školské rady, pedagogové svého zástupce:

Školská rada je volena na čtyřleté období:

Michal Hubáček (zástupce rodičů) - předseda, Ing. Jana Pinkasová (zástupce zřizovatele),

Soňa Němcová, DiS. (zástupce pedagogů)

Školská rada spolupracuje se školou, zajímá se o její práci a podporuje školu v jejích aktivitách. Je prostředníkem mezi rodiči a školou, pokud je třeba. Vyjadřuje se k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení žáků.

Spolupráce se školami v regionu: pravidelné akce pořádané společně s okolními malými

školami( turnaje ve vybíjené, fotbale, divadelní představení, návštěvy ve školách)

Pravidelně navštěvujeme se žáky 5.ročníku základní školy v Chocni, kam většina žáků přechází do 6.ročníku, kde se děti seznámí s novým prostředím a možnostmi obou škol.

Akce ZŠ a MŠ

Září

- slavnostní zahájení školního roku spojené s odemykáním školy p. starostou a šerpováním prvňáčků

- celodenní pobyt v přírodě - pomoc lesní školce + sběr žaludů

- zahájení projektu "Plave celá škola" - předplavecký a plavecký výcvik

- kouzelnické představení ve škole

- vítání nových občánků Dobříkova - kulturní program dětí

- halloweenké výtvarné dílny

- mezinárodní den zvířat - tematické soutěže a hry

- návštěva dančí a mufloní obory v Javorníku

PROJEKTY - zahájení prací na projektech:

Jsem šikula - ŠD, Jak rosteme - ŠD, Hravě žij zdravě - registrace žáků 5, ročníku (celoroční internetový kurs), Recyklohraní aneb ukliďme si svět, Logopedie v mš

Říjen

- Bezpečnost v dopravě - Dopravní výchova(BESIP) - teoretická část

- dopravní výchova - teoretická část (4. a 5. ročník)

- sběr žaludů pro lesní školku

- divadlo ve škole "O Palečkovi"

- GEOMAG na cestách - stavebnice v rámci PČ

- výtvarné dílny - podzim

- Jablíčkové posezení - akce pro rodiče - MŠ

Listopad

- výchovný koncert ve škole - hudební nástroje

- ukončen projekt "Plave celá škola"

- výtvarné adventní dílny

- hudební pohádka pro děti

- Adventní zpívání a vánoční trhy ZŠ a MŠ

- divadlo ve škole - "Mikuláš a sluchátko" - divadlo MOPEAD

- Slavnosti Slabikáře - pro rodiče prvňáčků

Prosinec

- projektový den "Zdravá pětka"- zdravá výživa

- čertovský rej, mikulášská nadílka ZŠ a MŠ

- adventní výlet na zámek Potštejn

- vánoční besídka MŠ pro rodiče

- vánoční besídka ZŠ

- pohádka žáků ZŠ Vraclav - Jak se nebát pekla" - Šemberovo divadlo

- divadlo U 2 sluncí ve škole - "Příběh kočky Micky"

Leden

- Tříkrálové tradice

- Tongo - Hradec Králové ZŠ a MŠ

- divadlo ve škole - O statečné Hyldě a pyšném Hakonovi (divadlo Ulbert)

- pokračování ve stávajících projektech

- tradiční ples v MŠ

- exkurze mš do kovárny

- zakončení I.pololetí 2015/2016

Únor

- 3D kino ve škole

- výtvarné dílny - Masopust

- Hravě žij zdravě - předání cen za 1. místo našich žáků v Pardubickém kraji

- zimní vycházka do přírody - pozorování stop, neseme zvířátkům

- masopustní rej - MŠ

Březen

- 6. - 10. 3. jarní prázdniny

- přednáška o zvířatech s ukázkami - p. Šulc - školní zahrada

- divadelní představení - divadla MOPEAD - "Dětství Karla IV."

- zahájení projektu "Noc s knihou"

- projekt OVOCE DO ŠKOL - "Vitamínový den"

- divadlo ve škole - hudební pohádka divadla Ulbert "Kocourek Modroočko"

- videoshow Kouzelná planeta Mottani - Brazílie

- návštěva Městské knihovny ve Vysokém Mýtě - beseda o Hurvínkovi a Spejblovi

- celé Česko čte dětem - projekt MŠ

- hudební pohádka "Koucourek Modroočko"

Duben

- velikonoční tradice

- výtvarné velikonoční dílny

- GEOMAG na cestách

- duben - měsíc bezpečnosti

- zápis do 1. ročníku ZŠ 2017/2018

- výtvarné dílny - čarodějnice

- čarodějnický rej ZŠ a MŠ

- Dobříkovské ptáče - pěvecká soutěž

- společná exkurze MŠ (předškoláci) a ZŠ - Planetárium HK a TONGO HK

- Den Země ve Vysokém Mýtě - MŠ

Květen

- naše škola byla MŠMT vybrána k celorepublikovému testování žáků 5. ročníku

- besídka ke Dni matek pro rodiče - MŠ

- Planeta Země - - videoshow v Šemberově divadle ZŠ, MIKÁDO Vysoké Mýto

- spolupráce se ZŠ Knířov - setkání s černošským fotbalovým trenérem + beseda

- ke Dni matek a otců jsme uspořádali společné odpoledne "Den rodiny"

- návštěva knihovny a knihkupectví v Chocni - MŠ

- školní výlet na parník Arnošt v Pardubicích - MŠ

Červen

- dopravní výchova 4. a 5. ročník - praktická část na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě

- hlavní školní výlet ZŠ Fajn park - Chlumec nad Cidlinou

- focení na závěr školního roku

- divadlo ve škole "Šípková Růženka" - divadlo MOPEAD

- Lehkoatletický trojboj v Českých Heřmanicích - MŠ

- DobZa - spolupráce s MŠ Zámrsk

- výlet do ZOO ve Dvoře Králové - MŠ

- MIKÁDO - Vysoké Mýto - sportovní program + návštěva keramické dílny

- výlety do okolní přírody

- přednáška o místní zvěři a rostlinách - horní rybník - Hubáčkovi

- loučení s předškoláky

- loučení s páťáky

- slavnostní zakončení školního roku 2016/2017

- Noc s knihou -zakončení projektu + spaní ve škole

- nocování v MŠ + večerní program pro děti

Organizace MŠ: vesnická mateřská škola s otevřenou 1 třídou, věkové složení dětí je od 2 do 6 let, MŠ v roce 2015/2016 navštěvovalo 25 dětí, z toho 10 dívek.

Věkový průměr pedagogů MŠ: je od září 40 roků . Vedoucí učitelka MŠ Soňa Němcová, DiS., učitelka MŠ Štěpánka Karlíková.

ŠVP pro předškolní vzdělávání "Úžasný barevný svět"

Integrované děti: 0

Osobní asistenti: 0

Mimoškolní aktivity a úspěchy MŠ: předplavecká výchova dětí, logopedická prevence, zapojení do projektu Celé České čte dětem

Sportovní setkání dětí MŠ ze Zámrsku, Českých Heřmanic aj., společný školní výlet s MŠ Zámrsk...

Spolupráce MŠ se základní školou Spolupráce se základní školou probíhala úspěšně. Žáci ZŠ a děti MŠ měli možnost se společně setkávat při kulturních akcích, jako jsou putovní divadelní představení v průběhu celého školního roku. Společně vystoupili na vánočním zpívání v zahradním altánu naší školy. V lednu předškolní děti navštívily před zápisem první třídu, kde školáci spolu s paní učitelkou měli připravený program pro děti MŠ.

Rovněž na většinu divadelních představení jezdíme společně a také na školní výlety.

Spolupráce s rodičije na dobré úrovni. Dařilo se bez problémů plnit plán práce. Rodiče se účastnili všech plánovaných akcí pro rodiče a děti. Děti pro ně připravily Jablíčkové posezení s upečenými dobrotami, vánoční vystoupení a vystoupení ke Dni matek. V tomto školním roce jsme vyšli vstříc požadavkům rodičů a MŠ byla opět v provozu i první 2 týdny hlavních prázdnin.

Personální obsazení školy:

Základní škola:

pedagogičtí pracovníci:Mgr. Věra Paličková, ředitelka a učitelka 1.st. ZŠ aprobovaná, úvazek: 1,00

Mgr. Eva Seifertová, učitelka 1.st. ZŠ, aprobovaná, úvazek: 1,00

Jana Bezdíčková, uč. 1. st. , úvazek: 0,50 (na ZŠ neaprobovaná)

Jana Bezdíčková, vychovatelka ŠD, úvazek 0,68 - aprobovaná

nepedagogičtí pracovníci:

Jana Klapalová, školnice, úvazek: 1,00

Mateřská škola:

pedagogičtí pracovníci: Soňa Němcová, DiS. - vedoucí učitelka MŠ - úvazek 1,00

Štěpánka Karlíková - učitelka MŠ - úvazek 1,00

nepedagogičtí pracovníci:

Romana Machovičová, uklízečka, úvazek: 0,30

Školní jídelna:

Romana Machovičová, vedoucí ŠJ, kvalifikovaná, úvazek: 0,50

Vladimíra Kopecká, hlavní kuchařka, kvalifikovaná, úvazek: 1,00

Romana Machovičová, pomocná kuchařka, úvazek: 0,40

Finanční hospodaření školy:

- mzdové náklady - čerpání v rámci přidělených finančních prostředků ze státního

rozpočtu

- neinvestiční náklady - finanční prostředky dle schváleného finančního rozpočtu školy

přidělené zřizovatelem

Vypracovala: Mgr. Věra Paličková

ředitelka školy

V Dobříkově 15. 9. 2017

Schváleno školskou radou dne: ....................

Ing. Jana Pinkasová ......................................

Soňa Němcová, DiS. ....................................

Michal Hubáček .........................................