Školní řád


           Základní škola a Mateřská škola Dobříkov,

okres Ústí nad Orlicí

Dobříkov 89, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 709 85 367

tel.: 465 481 276, e-mail: skola@dobrikov.cz, https://www.zsdobrikov.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD

Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy. Je platný pro všechny žáky a zaměstnance školy při všech činnostech, které jsou organizovány školou ve školní budově i mimo ni, a vztahuje se rovněž na zákonné zástupce žáků. Ve svých článcích upravuje práva a povinnosti dětí i dospělých.

Tento školní řád je vydán na základě § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jenom školský zákon).

Čl.I Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

a) Práva žáků

- žák je partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu

- má právo být vzděláván a hodnocen přiměřeně svým schopnostem a v kulturně estetickém prostředí, které vytváří škola jako celek

- má právo na důstojné zacházení, které žádným způsobem neomezuje jeho osobnost, schopnosti a dává mu dostatek stimulů pro rozvoj osobnosti

- má právo žádat informace o své klasifikaci a svém chování

-má právo vhodnou formou žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí

- má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje

- má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona

b) Povinnosti žáka

- žák chodí do školy a na akce pořádané školou ve vhodném oblečení, reprezentuje školu i mimo její budovu, proto by tomu mělo odpovídat i jeho jednání a chování , součástí chování žáka je respektování pravidel společenského chování, jako je zdravení dospělých, úcta k starším a nemocným apod.

- žák chrání zdraví své i svých spolužáků

- před nástupem do školy i při jejím opuštění žáci dbají na zásady bezpečného silničního provozu

- žák je povinen chodit do školy včas, pozdní příchod bez řádné omluvy je předmětem dalšího jednání podle klasifikačního řádu

- žák nastupuje včas do vyučovacích hodin

- žák ve škole a na akcích školy bezpodmínečně respektuje pokyny vyučujících a dozorů - žák je povinen nosit požadované učební pomůcky a žákovskou knížku

- žákovská knížka je majetkem školy a žák ji nesmí žádným způsobem poškozovat

- žák je povinen se při vstupu do budovy v šatně přezout do vhodné domácí obuvi (platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách).

c) Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

- rodič či zákonný zástupce žáka svým přístupem přispívá k výchovně vzdělávací práci školy

- má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a přístupu k plnění povinností, k tomu slouží třídní schůzky skupinové a dále pak individuální informační způsoby

- zákonný zástupce má právo na ochranu osobních údajů podle zákona a dává svůj souhlas s užitím osobních údajů žáka

- zákonný zástupce žáka má právo se domáhat svých práv, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem porušena. Systém řešení stížností je dán samostatným bodem tohoto školního řádu. Odvolání k nadřízenému orgánu se řídí zákonem o správním řízení a dalšími platnými předpisy.

- učitel je povinen odpovídat na připomínky zákonných zástupců žáků přiměřeným a vhodným způsobem

- má právo volit a být volen do školské rady.

c) Řešení stížností a námětů zákonných zástupců a dalších osob

Stížnosti a náměty související s prospěchem, chováním či absencí žáka se řeší v kompetencích učitele (konkrétní vyučující, třídní učitel), pokud nepřesahují rámec hodný zvláštního zřetele. V tomto případě je vyrozuměn příslušný nadřízený, který je povinen provést příslušné šetření a prokazatelně doložit zjištěné skutečnosti. Doporučuje se úzká součinnost s třídním učitelem či učitelem příslušného předmětu.

Stížnosti zákonných zástupců adresované vedení školy by měly být konkrétní, na anonymní stížnosti nebude brán zřetel. Telefonické stížnosti a náměty jsou registrovány a poté jsou řešeny v závislosti na závažnosti sdělení. Pokud se stížnost týká pracovníků školy, při jejím projednání je vždy pracovník vyzván, aby se k předmětné věci vyjádřil.

Vedení školy je vděčné za jakýkoli námět související s činností školy.

d) Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

- pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu a školního řádu

- všichni zaměstnanci školy budu žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a zneužíváním, budou dbát, aby nepřicházeli do styku s informacemi a materiály pro ně nevhodnými

- informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

- o akcích školy bude škola včas informovat zákonné zástupce písemnou formou

- všichni pedagogičtí zaměstnanci se povinně zúčastňují třídních schůzek

Čl. II Provoz a vnitřní režim školy

a) Organizace školního dne

Školní budova se otevírá se v 7.40hod., pro dojíždějící žáky v 7,00hod.

Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod.

Ranní družina: 6:45 - 7:45

Odpolední družina: 12:35 - 15:00

Rozpis vyučovacích hodin

1.hodina 08.00 - 08.45

2.hodina 08.55 - 09.40

3.hodina 10.00 - 10.45

4.hodina 10.55 - 11.40

5.hodina 11.50 - 12.35

6.hodina polední přestávka

7.hodina 13,15 - 14,00

8.hodina 14,10 - 14,55

Ranní přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. Odpolední přestávky jsou 10 minutové, hodiny mohou být spojovány. Vyučující předloží prohlášení o tom, že hodiny spojuje do jednoho časového celku vedení školy.

Odpolední hodiny mohou mít upravené začátky vzhledem k jejich programu.

V případě, že výuka začíná mimo rozpis vyučovacích hodin, organizuje vstup do budovy a šaten vyučující dané hodiny. Stejně tak organizuje i opuštění šaten a budovy po skončení hodiny mimo rozpis vyučovacích hodin. V případě suplování se učí dle původního rozvrhu.

b) Nástup do školy a pobyt ve škole či školní družině

Pokyn ke vstupu žáků do šaten je dán otevřením školy v 7,40 hod.(zadní vchod).

Žáci se dále řídí pokyny určeného dozoru, jenž nastupuje v 7:40 hod. a dbá na pořádek a bezpečný příchod žáků. Žáci vcházejí do školy zadním vchodem. Ostatní žáci jsou v tuto dobu již ve třídě. Třídní učitel provádí namátkovou kontrolu pořádku v šatně a přezouvání v průběhu roku. Šatny musejí zůstat uzamčené v průběhu celého pobytu žáků ve škole, kromě doby, kdy je v šatně zajištěn dozor Po zahájení vyučování, tj. v 8.00 hod., se uzamykají dveře. Odchod žáků v průběhu dopoledne je možný pouze hlavním vchodem a po osobní či písemné domluvě se zákonným zástupcem žáka.

Nástup žáků do hodin je ukončen v 7.55 hod.

Dopolední vyučování trvá dle rozvrhu 4 - 5 vyučovacích hodin, 5.vyučovací hodina končí ve 12:35, poté odcházejí žáci společně s vychovatelkou ŠD do jídelny na oběd.

Žáci, kteří nejdou nebo nejsou přihlášeni do ŠD, odcházejí po obědě zadním vchodem domů, dle rozpisu odchodů.

Odpolední družina končí v 15:00hod.

c) Přestávky

Pokud rozvrh třídy stanoví odpolední vyučování, žáci jsou po dobu trvání oběda ve školní jídelně, poté se zdržují v budově školy, pod dohledem vychovatelky ŠD či jiného určeného pedagogického pracovníka, a to až do začátku odpoledního vyučování. Bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců nesmí žák v tuto dobu opustit budovu školy, pokud nejde společně s ostatními pod pedagogickým dohledem na školní hřiště či jiné pracoviště.

O malých přestávkách žáci přecházejí do další učebny ukázněně. Po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví a bezpečnost spolužáků. Náležitý dohled nad žáky je v době přestávek zajištěn dozory z řad pedagogů.

O velké přestávce svačí žáci ve školní jídelně, v případě příznivého počasí tráví zbytek velké přestávky na školní zahradě , dbají přitom pokynů dozoru.

Třída se větrá v rámci hodin. O přestávce se větrá, pokud je přítomen učitel, nebo pouze pomocí "větraček".

V počítačové místnosti slouží přestávky k nastavení programů na další výuku, a z tohoto důvodu je nelze využívat v dopoledních hodinách pro zájmovou činnost. O případných výjimkách rozhoduje správce počítačové učebny.

Odpolední činnost v kroužcích se řídí zvláštními podmínkami, které zahrnují i nástup žáků do šaten. Zodpovídá vychovatelka ŠD a vedoucí zájmových útvarů.

d) Odchod dětí ze školy

Žáci opouštějí školu po ukončení vyučování, děti ze školní družiny přebírají zákonní zástupci, pokud není na zápisním lístku jinak. Pokud žák odchází v jinou dobu než končí vyučování nebo školní družina, musí mít písemné potvrzení s datem, jménem, hodinou a podpisem zákonných zástupců. Toto patření se týká jakéhokoliv mimořádného odchodu ze školy či školní družiny.

e) Nepřítomnost žáků při vyučování a povinnosti zákonných zástupců

Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vyučovací proces, proto by rodiče měli posoudit závažnost žákovy nepřítomnosti. Žák je povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.

Každá absence musí být neprodleně a řádně omluvena zápisem v žákovské knížce. Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle klasifikačního řádu. K prvotní omluvě slouží i telefonní linka školy: 465 481 276, 731 550 850 nebo e-mail:zs.dobrikov@seznam.cz

. V případě častějších absencí z důvodu nemoci může škola požadovat omluvenku pouze od lékaře.

Při odchodu ze školy mimo běžný konec výuky žák vždy předkládá písemnou omluvenku třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.

Krátkodobé uvolnění ze známých důvodů povoluje třídní učitel. Při uvolnění delším než 1 den rozhoduje vedení školy a toto písemné rozhodnutí je evidováno. Třídní učitel se k uvolnění vyjadřuje a jednotlivá rozhodnutí se evidují u třídního učitele. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

Doporučení školy: Uvolnění žáka z rodinných či jiných důvodů je vhodné maximálně jedenkrát za školní rok v délce jednoho týdne.

Čl. III Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V zájmu zajištění těchto podmínek je zakázáno:

 • svévolné opouštění budovy v průběhu vyučování nebo o přestávce
 • žáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví spolužáků
 • žákům jsou zakázány všechny činnosti, které vedou k poškozování zdraví (kouření, pití alkoholu, užívání návykových látek)
 • zdržování se v šatnách a na chodbách mimo určenou dobu
 • vstup bez doprovodu učitele do vymezených prostor školy (sborovna, kabinety, odborné učebny)
 • žáci jsou povinni nahlásit učiteli neprodleně jakýkoliv úraz
 • vstup do prostor školy, které nejsou určeny k výuce
 • nošení předmětů, které mohou přímo ohrozit zdraví spolužáků při nevhodném používání - nošení sportovního náčiní (např. lyže, hokejky) do tříd bez ochranného obalu.
 • používání a manipulace s elektrickým zařízením, žaluziemi, okny bez povolení zaměstnanců školy
 • zákaz nošení mobilních telefonů do školy
 • jakékoli používání mobilních telefonů, výjimkou je povolení na žádost zákonného zástupce v nutných případech. (Učitel může zabavit mobilní telefon a jeho zabavení oznámí zákonným zástupcům žáka. Ti si ho mohou po dohodě vyzvednout ve škole. Za ztrátu a poškození mobilního telefonu ve škole nenese škola žádnou odpovědnost.)
 • nošení ostrých předmětů(nožů aj.), zbraní apod.
 • používání hrubých a vulgárních slov. Žáci jsou ohleduplní k mladším a slabším žákům.
 • ponižování, šikana, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví žáka
 • jakákoliv forma rasismu a diskriminace je zakázána
 • pokud se žák cítí jakkoliv ohrožen, je třeba vše ihned oznámit učiteli a situaci řešit
 • omezování osobní svobody žáků včetně obtěžování vtíravými fyzickými dotyky a osaháváním
 • na akcích pořádaných školou je žák povinen dodržovat organizační a bezpečnostní pokyny vydanými pro konkrétní akci
 • je zakázáno používat během vyučování mobilní telefony a rovněž je zakázáno pomocí mobilního telefonu pořizovat zvukové či video záznamy vyučování

Čl. IV Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

- žák odpovídá za pořádek a čistotu svého pracovního místa. Je povinen ohlásit vyučujícímu škodu, kterou zjistil, či způsobil.

- učitel dohlíží na chování žáků v průběhu hodin. Poškozování školního majetku je předmětem finančních náhrad a postihů

- učitelé dohlížejí na odpovídající projevy chování žáků. Jakékoliv neadekvátní chování žáků, jež nelze projednat a uzavřít přímo, je řešeno s třídním učitelem (zákonnými zástupci žáka).

- třídní učitelé organizují péči o pořádek, k tomu ustanovují týdenní službu.

- po skončení vyučování žák uklízí své místo. Vyučující doprovází žáky bezpodmínečně až do šatny.

- specializované učebny se řídí svým vlastním řádem, s kterým jsou žáci seznámeni příslušným vyučujícím.

- žáci se chovají náležitým způsobem k majetku školy a spolužáků. Poškozování, projevy vandalismu jsou postihovány v rámci klasifikačního řádu a případného správního řízení s rodiči.

- žáci se chovají slušně k zapůjčeným učebnicím a dalším školním pomůckám, svévolně je nepoškozují

- cenné věci a peněžní hotovost si žáci , např. na hodiny TV aj., ukládají k učiteli do uzamčené sborovny

- žáci neodkládají cenné předměty do šaten, za ztrátu z jiných prostor, než k tomuto účelu určených (sborovna), škola neručí

- rovněž žáci nepoužívají bez svolení předměty svých spolužáků

- zjištěnou ztrátu či nález hlásí žák neprodleně učiteli. Veškeré ztráty podléhají pojištění, musí být evidovány a musí být hlášeny policii. Nalezený oděv a obuv budou uloženy ve sborovně školy.

Čl. V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU

1. Tímto školním řádem se ruší předchozí školní řád.

2. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

3. Podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, zveřejňuje ředitel školy tento školní řád na vývěsce na chodbě u sborovny.

4. Zaměstnanci školy byli s tímto školním řádem seznámeni na pedagogické radě dne 31. 8. 2018

V Dobříkově 31. 8. 2018

Mgr. Věra Paličková

ředitelka školy