Provozní řád školní jídelny - nový 2019

Základní škola a Mateřská škola Dobříkov,

okres Ústí nad Orlicí

Dobříkov 89, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 709 85 367

tel.: 465 481 276, e-mail: skola@dobrikov.cz, https://www.zsdobrikov.cz

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

I. Úvodní ustanovení

1. Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., O školním stravování, doplněnou vyhláškou č. 84/2005 Sb., O nákladech na závodní stravování a jejich úhradu a vyhláškou č. 137/2004 Sb., O hygienických požadavcích na stravování a služby.

2. Za školní jídelnu zodpovídá p. Vladimíra Kopecká, vedoucí školní jídelny.

3. Během stravování zodpovídá za dodržování tohoto provozního řádu učitelka MŠ pro dětí MŠ a vychovatelka ŠD pro žáky ZŠ.

4. Uživateli školní jídelny se rozumějí žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy.

II. Normy a ceny jídla

1. Kuchyň ŠJ Základní školy a Mateřské školy Dobříkov vaří podle norem platných pro děti MŠ , žáky ZŠ (mladí školní věk a starší školní věk) a dospělé.

2. Podle cenové dostupnosti potravin provádí ŠJ Dobříkov kalkulaci nákladů na jedno uvařené jídlo, která je i výslednou cenou jednoho oběda.

3. V případě změny této kalkulace, tzn. i ceny, je ŠJ Dobříkov povinna tuto skutečnost oznámit nejpozději 1 měsíc před platností změny.

4. Ředitelka školy se zavazuje, že s touto skutečností seznámí žáky školy, popřípadě jejich zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy.

III. Výdej jídla, stravování a vyloučení ze stravování, jídelníček

1. Výdej jídla zajišťuje kuchařka a pomocná kuchařka ŠJ.

2. Školní jídelna má podle zřizovací listiny kapacitu 75 jídel, k dispozici je 28 míst k sezení u malých stolečků a 21 + 3 míst u velkých stolů.

3. Výdej jídel probíhá v následujícím harmonogramu, a to vždy od pondělí do pátku:

Svačina MŠ - od 8,30 hod

Svačina ZŠ - od 9,40 hod

Oběd MŠ - od 11,30 hod

Oběd ZŠ - od 12,30hod

4. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

5. Výdej obědů: od 11,30 hod do 13,00 hod

Výdej do jídlonosičů: od 11,30 hod do 13,00 hod - jen pokud nejsou žádní strávníci u výdejního okénka. Pouze 1. den nemoci.

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!

6. Výše stravného:

MŠ - celodenní (3 - 6 let)

35,- Kč

MŠ - celodenní (odkladové děti)

42,- Kč

ZŠ - 1. - 4. ročník

25,- Kč

ZŠ - 5. ročník

30,- Kč

Pedagogičtí zaměstnanci

30,- Kč

Nepedagogičtí zaměstnanci

30,- Kč

7. Příjem odhlášek a přihlášek do 7,15 hod ve školní jídelně, telefonicky nebo e-mailem

8. Nemoc je nutné ohlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd. Pouze 1. den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče (dle bodu III. 5.).

9. V době školních prázdnin, popřípadě mimořádného ředitelského volna, je každý strávník základní školy automaticky odhlášen. V případě ředitelského volna a za předpokladu, že je v provozu MŠ, mohou zájemci z řad školáků a zaměstnanci školy obědy odebírat. Stravování dětí MŠ se řídí dle běžného provozu a prázdninového provozu MŠ. V době ředitelského volna pro žáky ZŠ je ŠJ v provozu.

10. Jídelní lístky jsou na celý týden vyvěšeny ve vestibulu školy a na nástěnce u sborovny. Dostupné jso rovněž na webových stránkách školy: www.zsdobrikov.cz

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

IV. Povinnosti a práva strávníků

1. Povinností strávníka je dodržovat výdejní doby (dohlíží ped. dozor), nepředbíhat, nehlučet, nezdržovat se zbytečně ve školní jídelně, odchod nahlásit dozorujícímu pedagogovi.

2. Rodičům a zákonným zástupcům žáků není z výchovných a hygienických důvodů povolen vstup do školní jídelny.

3. Strávníkům jsou k dispozici talíře, hrníčky, skleničky, příbory aj.z inventáře školy.

4. Část výdeje provádí kuchařka s pomocnou kuchařkou (polévka a hlavní jídlo), zbývající část (nápoje, saláty, pudinky, dezerty, ovoce aj.) provádějí strávníci samoobslužným způsobem. Malým strávníkům pomáhá dozor.

5. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně u stolu a vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy, pokud pedagogický dozor nerozhodne jinak.

6. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu, úrazu či vysypání jídla.

7. Po dojedení jídla odnáší strávník použité nádobí na určené místo.

8. Za úklid stolů odpovídá vždy určená žákovská služba.

9. Ze stravování může být strávník vyloučen, neplatí-li ve stanovené lhůtě stravné.

10. Stravné se platí s účinností od 1. září 2019 převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 107 - 8300850257/0100.

11. UPOZORNĚNÍ: Děti, které nebudou mít 5.den po daném termínu zaplaceno stravné, budou vyloučeny ze školního stravování do doby zaplacení. Tento bod se týká dětí MŠ i žáků ZŠ (dle bodu 9. tohoto článku).

12. Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá p.Vladimíra Kopecká, vedoucí ŠJ.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019

Vladimíra Kopecká Mgr. Věra Paličková

vedoucí ŠJ ředitelka školy