Platby ZŠ a MŠ 2019

Základní škola a Mateřská škola Dobříkov,

Okres Ústí nad Orlicí

V n i t ř n í o r g a n i z a č n í s m ě r n i c e

Platby v základní škole a mateřské škole

s účinností od 1.9. 2019

Úplata za školní družinu

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) je stanoveno:

Úplata za školní družinu je pro dané období stanovena na 200,- Kč měsíčně.

V této částce je zahrnuta i cena spotřebního materiálu, použitého při návštěvě zájmových kroužků pořádaných školou (papíry, focení pracovních listů aj.).

Úplata za školné se platí vždy do 15. dne v daném měsíci.

Využívá-li žák školní družiny pouze ve volných hodinách dopoledního vyučování a v době oběda, platí pouze za 1. měsíc každého pololetí.

Výši úplaty podle zákona č. 561/2004 Sb., § 123, odst. 1 - 3 stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského zařízení.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají u ředitele školy žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, § 164, odst. a).

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění dalších změn se dítěti poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období od 1. září 2018 stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti, které mají v MŠ sdílené místo, je pro

dané období stanovena na 150,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2), tj. polovinu školného.

Úplata za školné se platí vždy do 15. dne v měsíci.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají u ředitele školy žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon,

§ 164, odst. a).

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za školní stravování

Výše stravného i termín platby je stanovena v provozním řádu ŠJ základní a mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání, za školní družinu a za stravování dítěte v mateřské či základní škole jsou platby pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy či školní družiny (zákon č.561/20004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Platba za stravné probíhá od 1.9. 2012 převodem částky na účet školy, vždy do 15. dne předchozího měsíce.

S účinností od 1. 9. 2019

V Dobříkově 1. 9. 2019

Mgr. Věra Paličková

ředitelka školy