Celý den v režii páťáků

26.06.2024

Pokud jste nebyli o přestávkách poslední týdny u nás ve škole, neumíte si ani představit, kolik práce (a především emocí) stojí se domluvit s vrstevníky a připravit program na rozlučku. 

Dnešek byl celý v režii našich nejstarších - páťáků. Neměli to jednoduché, ale zvládli to skvěle a rozhodně potvrdili, že na konci prvního stupně ovládají klíčové kompetence: 

  •  Kompetence k řešení problémů (žák rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti pro různé varianty řešení,...) 
  • Kompetence komunikativní (žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým,...) 
  • Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu,...) 
  • Kompetence občanské (respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně,...) 
  • Kompetence pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,...)