Plán akcí na školní rok 2018/2019

Září

- slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, pasování prvňáčků, předání stužek

novým školákům, odemčení školy symbolickým klíčem panem starostou

- ekologická soutěž RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT - pokračujeme v projektu

- spolupráce s místní knihovnou - celoročně

- sbíráme žaludy pro lesní školku

- pokračování v celoroční soutěži HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ - registrace

- zapojení do dotované akce MŠMT "Ovoce do škol" - ZŠ

- nově zapojení se do projektu "Mléko do škol" - dotované neochucené mléčné výrobky ZŠ

- celoroční sběr baterií, vyřazených el. spotřebičů, starého papíru, hliníku

- ekologická výchova - třídění odpadu - celoročně

- sportovní dopoledne malotřídních škol - Zámrsk

- projektové dny: Bezpečnost chodce a cyklisty, Učíme se pohádkami

- ŠD - celoroční hry: Jak rosteme, Zelený ostrov, Ahoj, Česko - 100 let od vzniku

Československa

- MŠ - Obora Javorník

- logopedická diagnostika MŠ

- Jablíčkové posezení dětí MŠ s rodiči - občerstvení připravené dětmi

- projekt "Nasloucháme druhým" - zaměřeno na toleranci, spolupráci

- celoroční projekt - "Naše vlast - náš Dobříkov" (VL, PRV)

Říjen

- divadelní představení "Chytrá Horákyně"

- návštěva Klofáčovy vily a beseda s kronikářkou - výročí vzniku samostatného

československého státu

- výstavka kronik ZŠ

- projekt 100 let ve VV

- výtvarné dílny - Podzimní čarování s přírodninami

- výtvarné dílna Hallowen, vyřezávání dýní aj.

- podzimní vycházka do přírody s brannými prvky

- den zvířat 4.10. - tematický program pro děti ( přírodovědná exkurze u chovatelů

hospodářských i exotických zvířat

- vyučování s domácími mazlíčky

- kulturní program školních dětí při vítání nových občánků obce (říjen - listopad)

- pokračuje sběr žaludů

-zahájení logopedie "Ohýbejme jazýčky"

- Aj - Halloween

Listopad

- "Slavnosti Slabikáře" - slavnostní předání Slabikářů prvňáčkům

- zahájení adventního období - koledy, tradice, zvyky

- vánoční výtvarné dílny - vánoční výzdoba školy

- GEOMAG na cestách - ZŠ

- příprava vánoční besídky

- vánoční zpívání - příprava

- voňavé vánoční posezení - pro veřejnost

- Aj - Great Britain - projektové dny

- kulturní akce dle aktuální nabídky

Prosinec

- divadelní mikulášské představení ve škole "Mikuláš na cestách" (divadlo MOPEAD)

- mikulášská nadílka

- čertovský rej

- vánoční zpívání - 1.adventní neděle 2. 12.

- vánoční pečení a zdobení + tradice

- vánoční besídky ZŠ a MŠ

- vánoční besídka MŠ pro rodiče

- zimní bruslení - dle počasí

- vycházka na sněhu - stopy zvířat

- divadlo ve škole - "Jak Kašpárek slavil Vánoce"

- pohádka v Šemberově divadle - ZŠ Vraclav

- Aj - Christmas

Leden

- VIII. ples MŠ

- VČD Pardubice - dle nabídky

- tříkrálové tradice

- výtvarné dílny - Masopust

- předání pololetního vysvědčení

- zahájení plaveckého a předplaveckého výcviku ZŠ a MŠ

- beseda a program pro důchodce

Únor

- výukový program "Zdravé zuby"

- výtvarné dílny - masopustní masky

- masopustní rej

- Geomag na cestách - stavebnice ve škole a školce

- pomoc lesní zvěři - "Neseme do krmelců"

- divadelní představení ve škole "O skřítkovi a víle"

- zahajujeme přípravy na BRABENEC

- st. Valentine - projekt AJ "Děláme radost druhým"

- GEOMAG na cestách - MŠ

Březen

- besedy o knihách, výstavky knih ve školách, beseda se spisovatelem nebo ilustrátorem

- návštěva knihoven a knihkupectví v Chocni nebo Vysokém Mýtě (MŠ, ZŠ)

- projekt ZŠ "Noc s knihou"

- projekt MŠ "Celé Česko čte dětem"

- beseda s kronikářkou obce p. Schejbalovou

- Mezinárodní den lesů a vody (PRV, PŘ)

- Mezinárodní den poezie - (Čt)

- velikonoční výtvarné díl

- velikonoční tradice

- AJ - St. Patrickś Day

Duben

- ukončení projektu "Plave celá škola"

- divadlo ve škole "O líné Liduně"

- videoshow Kouzelná planeta Mottani - Florida a Havaj

- dopravní výchova - dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě

- pěvecká soutěž "Dobříkovské ptáče" - školní kolo

- Den Země - Choceň nebo Vysoké Mýto

- zahrada - jaro - návštěva zahradnictví (jarní práce)

- čarodějnický rej ZŠ a MŠ

- AJ - Easter

- příprava besídek pro maminky

- dílčí výlety MŠ a ZŠ

- exkurze do keramické dílny + tvořivé dílny (4. a 5. ročník)

Květen

- focení MŠ a ZŠ na závěr školního roku

- turnaj malotřídních škol ve fotbale a vybíjené

- lehkoatletický trojboj v Českých Heřmanicích - MŠ

- lesní školka - pomoc malým stromečkům + opékání a branný závod

- olympijské hry - MŠ a ZŠ

- výlet ZŠ a MŠ (předškoláci)- bude konkretizováno

- výlet MŠ Dobříkov + MŠ Zámrsk

- besídka pro maminky MŠ

- Dobříkovské ptáče - finále soutěže

- BRABENEC - setkání malotřídních škol na branně bezpečnostní akci

- společná akce ZŠ a MŠ ke Dni matek a otců "Den rodiny"

- divadelní představení ve škole "O přátelství"

- BRABENEC - branně - bezpečnostní netradiční cvičení okolních malotřídních škol

- škololympiáda - zahájení ZŠ a MŠ

Červen

- škololympiáda - pokračování v jedn. disciplínách

- DOBZA - setkání dětí MŠ Dobříkov a Zámrsk

- lehkoatletický trojboj v Českých Heřmanicích MŠ

- dopoledne v lese - výukový program Lesů ČR v přírodě - ZŠ

- závěrečný školní výlet MŠ a ZŠ - bude upřesněn

- MŠ - spaní ve školce

- MIKÁDO Vysoké Mýto

- Planeta Země - "Brazílie"

- Noc s knihou - závěr projektu a noc ve škole

- aktivity v přírodě dle počasí

- divadelní představení dle nabídek - bude upřesněno

- Aj - Holiday

- slavnostní loučení s předškoláky

- "Poslední zvonění" páťáků, předání symbolického klíče starostovi obce

- slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 a předání závěrečných vysvědčení